-ΕΨΙΛΟΝ-

-ΕΨΙΛΟΝ-
ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΔΙΠΛΟΥ ΕΨΙΛΟΝ-Το γράμμα Ε ως αριθμός συμβολίζεται με τον αριθμό 5. Τα 4 κοσμογονικά στοιχεία της Γής, του Αέρα, του Νερού και του Πυρ με την πεμπτουσία του Ουράνιου - Αιθέρα. Όλα τα παραπάνω συνθέτουν τον Άνθρωπο. Ομοίως γνωρίζουμε ότι το ιερό πεντάγραμμο (πεντάλφα) συμβολίζει τον άνθρωπο και παράλληλα τα 5 στοιχεία που τον αποτελούν κατά τους Πυθαγόρειους μύστες όπου το είχαν σαν ιερό σύμβολο.Τό Ε δηλώνει, τον Ενωτικό χαρακτήρα τού Τρισυπόστατου Θείου και γι' αυτό αφιερώθηκε, μαζί με τα ''Γνώθι σ’αυτόν'' καί ''Μηδέν Άγαν'', που είναι επίσης Ενωτικά παραγγέλματα - αφού δεν νοείται Ένωσης χωρίς την βαθιά, Νοητική γνώση τού Εγώ, αλλ' ούτε και προσέγγισης της με παραθλαστικές λειτουργίες υπερβολής- στον Θεό τού Φωτός και της Αρμονίας. Αυτό το στοιχείο της Ένωσης συνηγορεί προς την ονομασία ''Γάμος'', που έδωσαν στο Ε, οι Πυθαγόρειοι.ΠΥΘΙΑ. blogspot.gr-- -

Παρασκευή, 23 Ιουνίου 2017

Ο φιλοσοφικός κόσμος του Πλωτίνου--ΜΥΘΑΓΩΓΙΑ -- R.T. Wallis, «ΝΕΟΠΛΑΤΟΝΙσΜΟΣ», ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΡΧΕΤΥΠΟΜΥΘΑΓΩΓΙΑΟ φιλοσοφικός κόσμος του Πλωτίνου

Posted: 19 Jun 2017 11:59 AM PDT…[…]….Ακόμα και εκείνοι που δεν γνωρίζουν τίποτε άλλο για το Νεο- πλατωνισμό, γνωρίζουν ότι ο Πλωτίνος ήταν ένας μυστικιστής. Ο όρος μυστικιστής, πρέπει να τονιστεί, χρησιμοποιείται σε αυτό το σημείο όχι με την έννοια του «ανορθολογιστή», του «αποκρυφιστή» ή του «διδασκάλου κάποιου εσωτερικοί) δόγματος», αλλά στην ακριβέστερη του μορφή, ενός ανθρώπου που πιστεύει πως έχει βιώσει την ένωση του με το Θεό ή την Υπέρτατη Πραγματικότητα. Η εμπειρία του Πλωτίνου για την ένωση του με το Εν εί­ναι αντίστοιχη με την εμπειρία που ο W. Τ. Stace ονομάζει «αδιαφοροποίητη ενότητα», μια κατάσταση κατά την οποία α­σθητικές παραστάσεις και εννοιακή σκέψη υπερβαίνονται, ο νους καθίσταται πλήρως ενοποιημένος και βιώνεται η κατάργηση των ατομικών ορίων.


Ο Πορφύριος δηλώνει ότι ο Πλωτίνος βίωσε αυτήν την κατάσταση τέσσερις φορές στη διάρκεια των έξι χρόνων της γνωριμίας τους και πως ο ίδιος ο Πορφύριος την είχε επιτύχει μία φορά σε προχωρημένη ηλικία , ενώ ο Πλωτίνος, σε μια πραγματεία του γραμμένη πριν γνωρίσει τον Πορφύριο περιγράφει πως είχε συχνά βιώσει αυτήν την εμπειρία Εκεί όπου ο Πλωτίνος διαφέρει από τους πε­ρισσότερους μυστικιστές είναι ότι γι' αυτόν, όπως και για τον Πλάτωνα, η κάθαρση της ψυχής επιτυγχάνεται κυρίως μέσω της φιλοσοφίας, μολονότι, όπως άλλοι μυ­στικιστές, θεωρεί την ηθική αυτοπειθαρχία και αντιμετωπίζει την αφηρημένη λογική ως περιορισμένης σημασίας, εκτός εάν αποκορυφώνεται στη δι­αισθητική ενόραση και τελικά στη μυστική ένωση .…[…]….Ο Νεοπλατωνισμός δεν εγκαταλείπει τον ελληνικό ορθο­λογισμό, αλλά αντιπροσωπεύει μια αναπροσαρμογή των κατηγοριών της ελληνικής σκέψης στον κόσμο της εσωτερικής εμπειρίας. Ήταν ωστόσο αναπόφευκτο το ότι μια τέτοια αναπροσαρμο­γή θα οδηγούσε στην τροποποίηση, σε μερικά σημεία, του ελληνι­κού παραδοσιακού εννοιολογικού σχήματος, με καταφανέστερο . Το πρόβλημα που ανακύπτει για τους Νεοπλατωνικούς είναι να εναρμονίσουν τη μυστική επιθυμία για την υπέρβαση της μορφής και του ορίου με την κλασική ελληνική αντίληψη των δύο αυ­τών στοιχείων ως ουσίας της τελειότητας.


….[…]… Ο Πλωτίνος, θεωρεί τον Πλάτωνα υπό το ίδιο φως που θεωρεί και τον Ηράκλειτο τον Εφέσιο, τον περίφημο «σκοτεινό» της αρχαιότητας, δηλαδή ως ένα φιλόσοφο ο οποίος σκόπιμα παραθέτει αινίγματα για να μας οδηγήσει να αναζητήσουμε την αλήθεια μόνοι μας. Αυτό τουλάχιστον υπονοείται τόσο από τα περιστασιακά σχόλια του Πλωτίνου στους δύο στοχαστές όσο και από τον τρόπο με τον οποίο πραγματεύεται γενικά τον Πλάτωνα.


Η επιρροή των Στωικών στον Πλωτίνο είναι εμφανέστερη στην αντίληψη του για τον αισθητό κόσμο ως ζωντανό οργανισμό ο οποίος αναπτύσσεται από τους ενδιάθετους Σπερματικούς Λό­γους της Ψυχής του Κόσμου και με μια οργανική αρμονία (ή «κο­σμική συμπάθεια») να συνδέει όλα τα μέρη της. Η θεοδικία του δανείζεται ομοίως πολλά από τα επιχειρήματα τους. Εντούτοις, οι Στωικοί έκαναν λάθος σε δύο θεμελιώδη σημεία: πρώτον, στη θεώρηση της Ψυχής του Κόσμου ως της υψηλότερης οντότητας και, δεύτερον, στο ότι αντιλαμβάνονταν την Ψυχή με υλικούς και χωρικούς όρους. Στην πραγ­ματικότητα, με το να αντιμετωπίζουν οι Στωικοί το Θεό και την Ψυχή ως καταστάσεις της ύλης, διαπράττουν το θεμελιώδες σφάλμα να θεωρούν το οντολογικά τελειότερο ύστερο από το οντολογικά υποδεέστερο .


Ομοίως στην ηθική, μολονότι η έννοια του σοφού στους Στωικούς είχε μεγάλη βαρύτητα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την επίτευξη της ευτυχίας ανεξάρτητα από τα υλικά αγαθά, η στωική σχολή εσφαλμένα έβλεπε τον ύψιστο σκοπό του ανθρώπου κατά την ηθική του δράση μέσα από την υποταγή του στην Ειμαρμένη που κυβερνά τον αισθητό κόσμο, αντί στην ενατένιση της νοητής τάξης στην οποία ανήκει ο αληθινός εαυτός . Η βιταλιστική αντίληψη του Πλωτίνου για το Νοητό κόσμο φαίνεται να οφείλει πολλά στους Στωικούς- οι μελετητές διαφωνούν ως προς το βαθμό . Οπωσδήποτε όμως μια επιρροή των Στωικών διαποτίζει τη συνηγορία του Πλωτίνου, σε αντίθεση με τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη. υπέρ της ύπαρξης επιμέρους Ιδεών.


….[…]… Ο Πλωτίνος απορρίπτει τη στωική άποψη σύμφωνα με την οποία ορίζεται ο σκοπός του ανθρώπου καθ' υποταγήν στην Ειμαρμένη που διέπει τον αισθητό κόσμο. Αφού η ψυχή είναι «αμφίβια», ανήκοντας τόσο στον αισθητό όσο και στο Νοητό κόσμο. αυτό θεωρείται καλό μόνο για την κατώτερη μας ψυχή- ο αληθινός μας εαυτός ανήκει στη Νοητή τάξη." Συμπερασματικά ο Πλωτίνος συμφωνεί με τον Αριστοτέ­λη ενάντια στους Στωικούς αναγνωρίζοντας την ανωτερότητα της θεωρητικής ζωής έναντι της πρακτικής. Θα ήταν φυσικά αδύνατο να απαγορεύσει στο σοφό κάθε εξωτερική δρα­στηριότητα- στην πραγματικότητα, τόσο στη θεωρία όσο και ακόμη περισσότερο στην προσωπική του ζωή, ο Πλωτίνος θεω­ρούσε το σοφό υποχρεωμένο να εκτελεί όσα καθήκοντα εμπί­ πτουν στο δρόμο του και, σε κάθε περίπτωση, να ασκεί την ηθική αρετή.


….[…]… Ο σοφός θα σχεδιάσει την πορεία του υπό το φως της εσωτερικής του ενατένισης, εγκαταλείποντας, αν αυτό είναι αναγκαίο, οικογένεια, πατρίδα, ίσως και την ίδια του τη ζωή . Στην πραγματικότητα θα προτιμούσε να μην έχει καμία αφορμή να ασκήσει την ηθική αρετή, εφόσον αυτό συνεπάγεται την ύπαρξη δυστυχίας που χρειάζεται ανα­κούφιση- ο ιδανικός γιατρός επιθυμεί να μην υπήρχαν άρρωστοι οι οποίοι να χρειάζονται τις ικανότητες του - αν τουλάχιστον δεν συνειδητοποιούσε ότι σε αυτόν τον ατελή κόσμο η δυστυχία είναι αναπόφευκτη . Δεν είναι όμως μόνο ότι η δράση είναι κατώτερη της ενατένισης· όλες οι δράσεις στ' αλήθεια δεν έχουν άλλο σκοπό από την ενατένιση. Διότι ο άν­θρωπος της δράσης ικανοποιείται μόνο όταν ενατενίζει το απο­τέλεσμα των πράξεων του μέσα στο νου του και αυτή η ικανο­ποίηση είναι ο πραγματικός του σκοπός .

Όπως και άλλοι Πλατωνικοί, έτσι και ο Πλωτίνος προσδιορί­ζει ως σκοπό της ψυχής την ομοίωση της προς το Θεό μέσω της αρετής χωρίς αρετή, υποστηρίζει ενάντια στους Γνωστικούς, ο «Θεός» είναι απλώς ένα όνομα . Είναι όμως ξεκάθαρο από αυτά που έχουν ειπωθεί ότι μια τέ­τοια «αρετή» πρωταρχικά δηλώνει την άσκηση που εξαγνίζει την ψυχή για την ενατένιση, μολονότι ο Πλωτίνος παραδέχεται ότι θα ήταν παράλογο να αρνηθούμε στις κοινωνικές αρετές οποιονδήποτε ρόλο σε αυτήν την κάθαρση . Εφόσον ο άνθρωπος διαθέτει ανώτερη και κατώτερη ψυχή, αυτή η άσκηση είναι διττή . Η κάθαρση της ανώτερης ψυχής συνεπάγεται την απομάκρυνση της προσοχής της από τον αισθητό κόσμο και την επιστροφή στη Νοητή τάξη. έτσι ώστε να αποκατασταθεί η πρωταρχική της κατάσταση ως θεία εικόνα αυτής της τάξης.


Για την κατώτερη ψυχή σκοπός είναι να ηρεμήσει τα πά­θη της έτσι ώστε αυτά να μην ταράσσουν την ανώτερη φύση του ανθρώπου (εκτός ίσως από μια παροδική εικόνα, που αμέσως θα ηρεμεί με μία και μόνη ματιά από το λόγο). Όμως. για μία ακόμη φορά δεν πρέπει να υπάρξει καμιά βίαιη απώθηση της άλογης ψυχής . Ο σκοπός είναι αρχικά να εκπαιδευτεί οικειοθελώς ώστε να δέχεται την καθοδή­γηση του λόγου και στη συνέχεια να απομακρύνεται η προσοχή της από αυτήν. Η φιλοσοφία είναι συνεπώς για τον Πλωτίνο κάτι μακράν της αφηρημένης ακαδημαϊκής σπουδής. ΓΓ αυτόν, όπως και για τον Πλάτωνα, η εκγύμναση του φιλοσόφου είναι τόσο ηθική όσο και πνευματική· χωρίς τη διαλεκτική η αρετή είναι ατελής, όμως και χωρίς την αρετή η αληθινή φιλοσοφία είναι ανέφικτη .


Και μολονότι ο Πλωτίνος επιμένει, και η πρακτική του σε όλο το μήκος των Εννεάδων το επιβεβαιώνει, ότι αυτός ο εξαγνισμός περιλαμβάνει μια αυστηρή διανοητική εκγύμναση, κάνει επίσης σαφές ότι ο σκοπός του φιλοσόφου είναι να υπερβεί τους αφηρημένους τύπους και να φτάσει στο σημείο να ενατενίσει το Νου «ως εάν ήταν αισθητό αντικείμενο» Γιατί δεν περιοριζόμαστε στις εικόνες του Νοητού κόσμου, «στους νόμους που εγχαράσσονται από το Νου στην ψυχή μας» μπορούμε αντί­ θετα να υψωθούμε στην ενατένιση των Ιδεών καθεαυτών και με τον τρόπο αυτό να ταυτιστούμε μαζί τους . Ταυτόχρο­να η ψυχή ξεπερνά την προσκόλληση στην ξεχωριστή της ατομικότητα και συνειδητοποιεί την εσώτερη ταυτότητα της με το σύνολο του Νοητού κόσμου. Τότε απομένει η τελική επιστροφή στο Εν.


Το Εν. τονίζει ο Πλωτίνος, δεν χρειάζεται να στραφεί προς εμάς είναι παρόν οποτεδήποτε στρεφόμαστε προς τα ένδον, διακόπτοντας τη συνήθη προσκόλληση μας στον αισθητό κόσμο, και με τον τρόπο αυτό γινόμαστε ικανοί να γνω­ρίσουμε τον εαυτό μας και τελικά το Εν που είναι η πηγή μας. Για να αντικρίσουμε το τελευταίο πρέπει να «απεκδυθούμε από τα πάντα» ή να «εγκαταλείψουμε κάθε ετερότητα», που σημαίνει κάθε πολλαπλότητα και καθετί τα οποίο μας διακρίνει από το Εν . Και όπως η αναγωγή στο Νοητό κόσμο συνεπάγεται εγκατάλειψη κάθε αισθητής μορφής, έτσι τώρα η άνοδος στο άμορφο Εν απαι­εί η ψυχή να «επανενώνει και καταργεί τις διακρίσεις του Νου») και να γίνεται συνει­δητά άμορφη .


Ο Πλωτίνος αναγνωρίζει ότι αυτό έρχεται σε αντίθεση με τους βαθύτερους φόβους του ανθρώπου- η ψυχή από το φόβο μήπως και μείνει χωρίς τίπο­τε απολύτως ζητεί να επιστρέψει στην καθησυχαστική σταθερότητα των αισθήσεων . Ωστόσο δεν μπορούμε να φτάσουμε το Εν παρά μόνο περνώντας μέσω του Νοητού κόσμου . Όντας εκεί, πρέπει να επιδιώξουμε να υπερβούμε τη δυαδικότητα υποκειμένου-αντικειμένου και να ενωθούμε με το φως που φωτίζει και τα δύο. έτσι ώστε να τα αντικρίσουμε χωρίς διάμεσο .


Διότι οι πνευματικές οντότητες δεν είναι χωρισμένες η μία από την άλλη όπως ακριβώς το ανώτερο επίπεδο της Ψυχής παραμένει ενωμένο με το Νου. έτσι και το ανώτερο μέρος του Νου παραμένει συνδεδεμένο με τη δική του πηγή. με την οποία απολαμβάνει αέναη μυστική ένωση. Σε αντίθεση με τη «νηφάλια» ενατένιση που προσιδιάζει στο Νου, αυτό το επίπεδο ορίζεται ως «Νους ερω­τευμένος» ή «Νους μεθυσμένος από το νέκταρ» επίσης ονομάζεται «πρώτο (επίπεδο) του Νου ή «εκείνο το στοιχείο στο Νου που δεν είναι Νους» Έχοντας φτάσει σε αυτό το επίπεδο, η ψυχή μπορεί μό­νο να περιμένει ήρεμα και υπομονετικά μέχρι τη στιγμή που το Εν ξαφνικά εμφανιστεί ή μέχρις ότου «παρασυρμένη ψηλά από το κύμα του Νου, ξαφνικά δει, χωρίς να γνωρίζει ωστόσο το πώς Όπως και άλλοι μυστικιστές, ο Πλωτίνος τονίζει πως η μ­υστική ένωση δεν μπορεί να εκφραστεί με λόγια- μάλιστα δηλώ­νει ότι η σιωπή που απολαμβάνουν οι μυούμενοι στα Μυστήρια είναι συμβολική αυτού του γεγονότος).


….[…]… Για τον Πλωτίνο ο αληθινός μας εαυτός είναι αιώνια σωσμένος και αυτό που πραγματικά χρειάζεται είναι να αρχίζει να αντιλαμβάνεται κανείς αυτό το γε­ γονός, διαδικασία η οποία απαιτεί αυτοπειθαρχία, αλλά βρίσκεται απόλυτα μέσα στις ίδιες τις δυνάμεις της ψυχής .


Επιλεγμένα αποσπάσματα από το βιβλίο του R.T. Wallis, «ΝΕΟΠΛΑΤΟΝΙσΜΟΣ», ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΡΧΕΤΥΠΟ

Επιλογές, επιμέλεια αναδημοσιεύσεων και συνθέσεων κειμένων, Πλωτίνος

Πέμπτη, 22 Ιουνίου 2017

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των ατόμων με υψηλή ή χαμηλή αυτοεκτίμηση--Από το βιβλίο του Ευστράτιου Παπάνη – Η Αυτοεκτίμηση – Θεωρία και Αξιολόγηση--Αντικλείδι--Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των ατόμων με υψηλή ή χαμηλή αυτοεκτίμηση

Χαρακτηριστικά ατόμων με υψηλή αυτοεκτίμηση

Η περιγραφή των ατόμων με υψηλή αυτοεκτίμηση είναι πολλές φορές ανούσια, γιατί καταλήγει στη σκιαγράφηση ενός ιδανικού ανθρώπου.


Ένας χρυσός κανόνας για τη διάγνωση αυτού του τύπου αυτοεκτίμησης είναι ο ακόλουθος: όσο λιγότερο αυτή εξαρτάται από εξωγενείς παράγοντες και όσο προέρχεται από τα εσωτερικευμένα και σταθερά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, τόσο μεγαλύτερη και αυθεντικότερη είναι. Σε γενικές γραμμές, ένα άτομο με υψηλή αυτοεκτίμηση έχει τα περισσότερα από τα παρακάτω γνωρίσματα:
Τα άτομα με υψηλή αυτοεκτίμηση είναι παραγωγικά. Τα αγαθά της ζωής τα απέκτησαν με την προσωπική τους αξία, την ακαδημαϊκή ή εργασιακή επίδοση και τον καθημερινό αγώνα για αυτοπραγμάτωση. Όσοι χρησιμοποιούν πλάγιες οδούς, για να κερδίσουν χρήματα, θέσεις και εξουσία, ή όσοι καπηλεύονται τις περιστάσεις, δεν μπορούν να αντλήσουν ευχαρίστηση από αυτά και η φαινομενική τους αυτοεκτίμηση είναι επίπλαστη και εύθραυστη.
Η δημιουργικότητα, η φαντασία, η δεκτικότητα στις προκλήσεις και η αισιοδοξία χαρακτηρίζουν τη δύσκολα απειλούμενη αυτοεκτίμηση, που είναι βαθιά ριζωμένη στη συνείδηση. Τα άτομα αυτά αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, προσαρμόζονται στις αλλαγές και δεν μεμψιμοιρούν με τις αναποδιές του βίου.
Διαθέτουν ηγετική προσωπικότητα, δεν είναι ούτε υπερβολικά εξαρτημένα ούτε πεισματικά ανεξάρτητα, δίνουν έμφαση στην ποιότητα επικοινωνίας και δεν φοβούνται να εμπλακούν σε συναισθηματικές σχέσεις.
Θεωρούν τον εαυτό τους άξιο να αγαπηθεί, δυνατότητα που την απέκτησαν αγαπώντας τους άλλους, ενδιαφέρονται και φροντίζουν το συνάνθρωπό τους, ξέρουν να δέχονται, όμως, και τις περιποιήσεις των άλλων και μπορούν να τους επικαλούνται, όποτε χρειαστεί, δίχως να πιστεύουν ότι αυτό μειώνει την αξία τους.
Είναι καλοί ακροατές, αναγνωρίζουν την αξία των άλλων και κατακτούν την κοινωνική αποδοχή, γιατί συγχρωτίζονται με ετερόκλητα άτομα από όλα τα εκπαιδευτικά, κοινωνικά και οικονομικά στρώματα.
Έχουν μεγάλο βαθμό αυτογνωσίας και η εικόνα που προβάλλουν ταυτίζεται με την αυτοαντίληψη τους. Είναι αυθόρμητοι και πηγαίοι και αποφεύγουν τις μηχανορραφίες και την προσποίηση.
Γνωρίζουν τα όριά τους και παρόλο που προσπαθούν να τα επεκτείνουν, δεν το ανάγουν σε αυτοσκοπό. Η αυτογνωσία είναι η πηγή της αυτοεκτίμησής τους.
Είναι αλτρουιστές, χωρίς να αναλαμβάνουν την ευθύνη για τις πράξεις ή τις αποφάσεις των άλλων ή να αποκομίζουν συναισθηματικά οφέλη παριστάνοντας τους σωτήρες. Αντίθετα, διδάσκουν στους υπόλοιπους την έννοια της προσωπικής υπευθυνότητας και του καταλογισμού των πράξεων.
Δεν καταφεύγουν σε μηχανισμούς άμυνας, για να καταπραΰνουν τον εαυτό τους από αγχογόνες καταστάσεις. Αποδέχονται την αλήθεια, όποια κι αν είναι αυτή.
Έχουν καταφέρει να συνυφάνουν τον φόβο για περιθωριοποίηση με την ανάγκη της διαφορετικότητας, το άλγος της μοναξιάς με την ισοπέδωση της προσωπικότητας, την αυτονομία με την κοινωνική ενσωμάτωση, την καιρικότητα του είναι τους με την ατέρμονη ανάπλαση της ύπαρξής τους.
Συχνά αποστασιοποιούνται από τον εαυτό τους και τον προσδιορίζουν με βάση το εξελικτικό, μακροπρόθεσμο σχέδιο ζωής, που έχουν επεξεργαστεί.
Αντιμετωπίζουν το μέλλον με αισιοδοξία και ενθουσιασμό.
Φαντασιώνουν τα μελλούμενα και σχεδιάζουν, κατά το δυνατό, τις αντιδράσεις τους. Θέτουν στόχους για αναπτυξιακές κατακτήσεις και δεν απελπίζονται εύκολα.


Χαρακτηριστικά ατόμων με χαμηλή αυτοεκτίμηση
Οι άνθρωποι με χαμηλή αυτοεκτίμηση:
Θεωρούν ότι δεν αξίζουν την προσοχή και τη φροντίδα των άλλων, αλλά ακόμα και όταν τη δέχονται, την αντιμετωπίζουν καχύποπτα.
Επαναπαύονται, ακόμα κι αν οι καταστάσεις της ζωής τους είναι προβληματικές, και προτιμούν τη διαιώνισή τους, από το να πληρώσουν το τίμημα της αλλαγής. Οι περισσότερες νοσηρές συμπεριφορές είναι μαθημένες και πολλές φορές η αδυναμία αντιμετώπισής τους οφείλεται και στην έλλειψη θέλησης, αλλά και στα δευτερογενή οφέλη που προκύπτουν από τη διατήρησή τους, όπως για παράδειγμα η διαρκής προσοχή και το ενδιαφέρον των άλλων, η αποφυγή προκλήσεων κ.λπ.
Ο φόβος της απόρριψης κατατρύχει και οριοθετεί τις πράξεις τους. Όταν εμπλακούν σε κάποια συναισθηματική σχέση, γίνονται υπερβολικά ζηλόφθονες, εξαρτητικοί ή αναπτύσσουν μαζοχιστικά χαρακτηριστικά, φοβούμενοι ότι θα απολέσουν την αγάπη, που με τόση επίπονη υπέρβαση κέρδισαν. Συνήθως, αυτή η συμπεριφορά εξωθεί τους υπόλοιπους στο να τους εγκαταλείπουν, επιβεβαιώνοντας έτσι τους αρχικούς τους φόβους.
Σπανίως γίνονται διεκδικητικοί. Η χαμηλή αυτοεκτίμηση τούς αποτρέπει από το να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, να εμπλέκονται σε συγκρούσεις και να υπερασπίζονται τις απόψεις τους, ακόμα κι όταν έχουν το δίκιο με το μέρος τους. Πολλές φορές πίσω από τη χαμηλή αυτοεικόνα εμφωλεύει ένας λανθάνων ναρκισσισμός, δεδομένου ότι η δειλία τους προστατεύει από την έκθεση του εαυτού τους στην κρίση των άλλων.
Επιζητούν την επιδοκιμασία των άλλων και εξαρτούν τη διάθεσή τους από αυτή.
Παρά το ότι μπορεί να διαθέτουν υψηλό δείκτη νοημοσύνης, δεν μπορούν να επιλύσουν προβλήματα κοινωνικού περιεχομένου. Είναι επιρρεπείς στον μυστικισμό και τη μοιρολατρία.
Πολλές φορές καταφεύγουν σε υπερωρίες στον ακαδημαϊκό ή εργασιακό τομέα, επιζητούν την υπερεπίδοση, την εξουσία ή το χρήμα, μέσα που πρόσκαιρα τους προσφέρουν ανακούφιση από την ανασφάλειά τους.
Ό,τι για τους υπόλοιπους δρα ως θετικός ενισχυτής, σε αυτούς είναι αδιάφορο. Είναι ανίκανοι να απολαύσουν τις μικροχαρές της ζωής, γεγονός που προοιωνίζει κατάθλιψη.
Αδυνατούν ή αρνούνται να αξιολογήσουν σωστά τις δυνατότητές τους και αισθάνονται αμηχανία, όταν οι άλλοι τους επαινούν.
Η ταυτότητα του εαυτού τους είναι απροσδιόριστη, χωρίς συνέπεια και στοχοθεσία. Υιοθετούν συμπεριφορές, για να γίνουν αρεστοί στους άλλους • Έχουν χαμηλή συναισθηματική νοημοσύνη και επικοινωνιακά προβλήματα.
Γίνονται επιθετικοί, όταν απειληθούν, ειδικά εάν διαθέτουν υψηλή φαινομενική αυτοεκτίμηση.
Κάθε ματαίωση στη ζωή τους είναι πηγή ανεξέλεγκτου άγχους, μελαγχολίας και αποσυντονισμού.
Είναι εξαρτημένοι από την οικογένειά τους και διατηρούν τη σχέση αυτή και μετά την ενηλικίωση.
Εκδηλώνουν συχνά νευρωσικές συμπεριφορές, όπως ροπή προς τον αλκοολισμό, τη χαρτοπαιξία, τα ναρκωτικά, τον υπερκαταναλωτισμό, τις σεξουαλικές ακρότητες και τον ηδονισμό.
Βιώνουν το συναισθηματικό δέσιμο ως κόλαφο της ατομικότητάς τους, τη ανεξαρτησία ως απόρριψη, την προσφορά ως καχυποψία και την ύπαρξή τους ως συντελεσμένη και αμετάκλητη.
***


Από το βιβλίο του Ευστράτιου Παπάνη – Η Αυτοεκτίμηση – Θεωρία και Αξιολόγηση

Τετάρτη, 14 Ιουνίου 2017

Το Άνυσμα της Σκέψης …-- Από: Χρυσόστομο Μαυροθαλασσίτη –--

Το Άνυσμα της Σκέψης …

//Το Άνυσμα της Σκέψης …

  Από: Χρυσόστομο Μαυροθαλασσίτη –

  Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με ένα υπέροχο τραγούδι. Ήλιος Θεός. Θα προσπαθήσουμε να το αναλύσουμε πιο μετά …

  Η συνειδητότητα είναι ο τρόπος που σκέφτεται αλλά και ο τρόπος που αισθάνεται ο καθένας μας. Το 95% των ανθρώπων θεωρεί ότι το κέντρο της σκέψης εδράζεται στο κέντρο του κεφαλιού μας. Ένα μικρό ποσοστό θεωρεί ότι το κέντρο της σκέψης βρίσκεται στο στομάχι. Και ένα ελάχιστο ποσοστό ότι το κέντρο της σκέψης περιστρέφεται έξω από το υλικό του σώμα …

  Μήπως όμως έχουμε παρωπίδες όταν αυτο-περιορίζουμε τη σκέψη ή το συναίσθημα σε μια φυλακή που λέγεται εγκέφαλος. Το υλικό σώμα κάνει την δουλειά του και το άυλο σώμα την δική του δουλειά. Δεν είναι απαραίτητο αυτά τα δύο κομμάτια να ταυτίζονται. Ή πάλι μπορεί άλλοτε να ταυτίζονται, και άλλοτε όχι. Κατ΄ αρχάς το άυλο κομμάτι μας χωρίζεται σε πνευματικό και νοητικό μέρος. Το πνευματικό τρέφεται από τον αιθέρα, ενώ το νοητικό είναι η συνέχεια μας με το Απόλυτον, δεν τρέφεται γιατί ποτέ δεν πεθαίνει. Έχουμε συνηθίσει να έχουμε ένα υπερτροφικό σώμα, ένα μικρότερο πνευματικό, και ένα απίστευτα μικρό νοητικό. O λόγος είναι πολύ απλός. Ζούμε στο θέατρο των ψευδαισθήσεων του υλικού σώματος. Δεν αναπτύσσουμε την φαντασία μας και προς τον αόρατο κόσμο. Στην αρχή η επαφή με τον άυλο κόσμο μοιάζει με την φαντασία μας, αργότερα όμως γίνεται η έκτη μας αίσθηση. Πως θα δυναμώσουμε το πνευματικό και αν τα καταφέρουμε να εναρμονιστούμε με το νοητικό σώμα μας ???

  Πριν προχωρήσουμε σε ασκήσεις θα κάνουμε μια μικρή εισαγωγή. Θα μιλήσουμε για τον θόρυβο της σκέψης. Θέλω να παρομοιάσω την σκέψη μας με ένα άνυσμα. Κάθε σκέψη που είναι διαφορετική, έχει στραμμένο αλλού το άνυσμα της. Όπως επίσης το άνυσμα της έχει και διαφορετικό μέτρο, ανάλογα με την συναισθηματική φόρτιση που την δημιούργησε. Έτσι κάθε που πηγαίνω σε μια καφετέρια, δυσκολεύομαι να συγκεντρωθώ. Είναι φυσικό άλλωστε, γιατί βιώνω σαν να ακούω τον θόρυβο από τις σκέψεις των άλλων ανθρώπων βαθιά μέσα μου. Πολλές φορές το ίδιο παθαίνω και σε εκκλησία. Πίστευα ότι εκεί οι άνθρωποι σκέφτονται μόνο αυτά που ακούν, και συντονίζονται στην προσπάθεια επικοινωνίας με τον Θείο λόγο. Είναι σαν οι δυνάμεις, τα ανύσματα της κάθε σκέψης να κοιτούν αλλού. Αυτό και μόνο το γεγονός προκαλεί θόρυβο στη σκέψη μου. Τελικά όμως οι σκέψεις του κόσμου, έχουν μια διαφορετικότητα σε κάθε κοινωνική εκδήλωση, εκτός ίσως από την περίπτωση ενός αγώνα ποδοσφαίρου. Έχω προσέξει ότι όταν κάποιος πάει σε ένα άλλο περιβάλλον όπως ένα γήπεδο ποδοσφαίρου, που υπάρχει πραγματικός θόρυβος, εκεί μπορείς να διαλογιστείς γιατί η σκέψη του όχλου είναι στραμμένη προς μια κατεύθυνση, ή αλλιώς τα ανύσματα της σκέψης τους είναι προσανατολισμένα σε ένα και μόνο σημείο. Στο παιχνίδι …

  Ας φωτίσουμε λίγο αυτό που αποκαλούμαι σκέψεις. Κάθε σκέψη που κάνουμε μοιάζει με τα συννεφάκια καπνού των … ινδιάνων. Φεύγει από μας έχει ένα συγκεκριμένο χρώμα, όπως έχει και μια συγκεκριμένη ένταση φωτός, ανάλογα με την ψυχική δόνηση που την δημιούργησε, αλλά μένει κολλημένη επάνω στην αύρα μας και δονείται με μια συγκεκριμένη συχνότητα. Άπαξ και γεννήθηκε δεν πεθαίνει ποτέ, αιωρείται, και έλκεται ή από εμάς που την δημιουργήσαμε ή από κάποιον άλλον που δονείται στην ίδια συχνότητα με εμάς. Όσο πιο πολλές φορές την δυναμώνουμε με το συναίσθημα τόσο πιο ζωντανή γίνεται. Δεν είναι περίεργο το ότι δύο άνθρωποι που είναι στενά δεμένοι να έχουν παρόμοιο … περιβόλι με σκέψεις. Έχουν δηλαδή τα ίδια χρώματα το ίδιο μέγεθος αύρας, πολλές φορές η μια αύρα συμπληρώνει την άλλη. (Ή πάλι η μια υποτάσσει την άλλη. Ή η μια αγαπάει την άλλη. Ή η μια μισεί την άλλη κ.ο.κ). Μπορεί κανείς να δει την ενέργεια της αγάπης, του έρωτα, του πόθου ανάμεσα σε δύο ανθρώπους. Το να δεις δεν είναι απαραίτητο να την δεις με την όραση, αλλά με την ενόραση. Η ενόραση δεν είναι μόνο όραση. Είναι ένα σύνθετο συναίσθημα που εμπεριέχει και άλλα αισθητηριακά γνωρίσματα. Μπορεί να περιέχει ένα άρωμα, μια γεύση ένα αίσθημα ευγνωμοσύνης, χαρά, αγάπη, ρίγος, αλλαγή στην αίσθηση του χρόνου. (Όταν αντιμετωπίζουμε ένα ψυχο-πιεστικό γεγονός ο χρόνος διαστέλλεται. Έτσι και στον διαλογισμό ο χρόνος αλλάζει μακραίνει και μια μέρα διαλογισμού μπορεί να γίνει δέκα χρόνια ζωής). Η όραση έχει περιορισμένες δυνατότητες. Έπειτα πολλοί βλέπουν χρώματα, άλλοι πάλι μόνον φως κ.ο.κ Πολλές φορές η αύρα μας παίρνει το χρώμα από τα ρούχα που φοράμε, ή από το περιβάλλον που ζούμε. Έχουμε ακόμα την ψευδαίσθηση ότι οι σκέψεις που κάνουμε είναι δικές μας. Αντιθέτως θα έλεγα ότι προϋπάρχουν, στον χώρο και τις αλιεύουμε, δεν γεννήθηκαν τώρα. Ένας ζωγράφος ή ένας ποιητής συντονίζεται με προϋπάρχοντα θέματα, και έτσι γίνεται ο αγωγός της έκφρασης τους. Ο κάθε δημιουργός θαρρεί ότι είναι η γεννήτρια της δημιουργίας, αλλά είναι απλώς ο αγωγός της έκφρασης προϋπάρχουσας ιδέας και σκέψης και συναισθήματος, δηλ. προϋπάρχουσας συνειδητότητας. Το ίδιο γίνεται και με τους γιατρούς. Για να πάει καλά ένας άρρωστος δεν αρκεί να είσαι καλός στη δουλειά σου. Πρέπει και ο άρρωστος να έχει καθαρό κάρμα, που να σου επιτρέψει να ζητήσεις βοήθεια άνωθεν. Έτσι εσύ απλώς λειτουργείς σαν τροχονόμος. Αν πράγματι προϋπάρχουν και οι δύο παράμετροι τότε μπορεί ο άρρωστος να βοηθηθεί. Ένα μικρό παιδί που παίζει καταπληκτικά πιάνο συντονίζεται, γίνεται το καλώδιο της μεταφοράς ενός ρεύματος συνειδητότητας. Η αλλιώς γίνεται ο κλειδαράς που ανοίγει με το αντικλείδι του την συγκεκριμένη πόρτα επικοινωνίας με τον άυλο κόσμο. Ο Leonardo Da Vinci για να μάθει όλα αυτά που εν ζωή έπραξε, θα έπρεπε να είχε ταυτόχρονα μυαλό 300 σοφών, δηλ. εξωπραγματικό IQ. Άρα ή απετέλεσε κανάλι ανώτερης ενέργειας ή υπήρξε προϊόν μη ανθρώπινης συνειδητότητας, ή πάλι είχε ζήσει πολλές ζωές μέχρι τότε και διατηρούσε την ενθύμηση όχι κομματιών αλλά πλήρη συνείδηση για κάθε μια από τις προηγούμενες του ενσαρκώσεις. Πάρτε ότι σας βολεύει …

  Κανόνας: Η σκέψη μας λατρεύει την ταχύτητα. Τρελαίνεται δε να είναι πολύδιαστασική, να παλεύει ταυτόχρονα σε πολλά επίπεδα. Ότι βλέπεται να κινείται στον ορατό κόσμο είναι η συνδυασμένη κίνηση του με το αόρατο συνεχές ρεύμα του πνευματικού επιπέδου. Ότι πάει καλά στον ορατό κόσμο εμπεριέχει και την βούληση του αοράτου. Για να μην γίνεται σκλάβοι του αοράτου κόσμου σας να μπαίνετε κι εκεί και να απαιτείτε γεγονότα. Όταν βλέπω γεγονότα χωρίς βοήθεια άνωθεν θα κάνω λάθη. Όσο καλός και να είμαι στην δουλειά μου χωρίς άνωθεν βοήθειας θα σφάλουμε. Άλλωστε ο παχυλός υλικός μας κόσμος είναι μια ψευδαίσθηση. Ο κόσμος της φαντασίας μας είναι επίσης ψεύτικος. Ο πραγματικός κόσμος είναι τελείως διαφορετικός. Ελάχιστοι κατέχουν μια ιδέα για αυτόν τον πραγματικό κόσμο. Στέλνετε μπάλες φωτός παντού στο σπίτι σας, στη δουλειά σας, στο σώμα σας, στα παιδιά σας …
  Θα φανταστούμε την σκέψη μας σαν μια λευκή φωτεινή κουκκίδα πάρα πολύ φωτεινή σαν το φως ενός laser, που ξεπηδά μέσα από το μυαλό μας. Ας δοκιμάσουμε όμως να ακολουθήσουμε νοερά ένα γεωμετρικό σχήμα. Φτιάξε πάνω σε χαρτί έναν κύκλο. Μετέφερε το κέντρο της σκέψης σου επάνω στο χαρτί και κάνε τη να ακολουθήσει την περιφέρεια του κύκλου που ζωγράφισες. Τώρα θα ζωγραφίσουμε πάνω στο χαρτί έναν κύβο. Ας κάνουμε το ίδιο. Μετέφερε την σκέψη σου πάνω στο χαρτί και ακολούθησε όλες τις πιθανές διαδρομές από τις ακμές αυτού του κύβου. Όλα αυτά τα σχήματα έχουν ένα τέλος, μας αυτοπεριορίζουν. Γι αυτό δεν μου αρέσουν, είναι όμως εκπαιδευτικά. Έτσι θα ήθελα να σταθώ σε κάτι που δεν έχει τέλος, στον ατέρμονα κοχλία. Ζωγράφισε έναν κοχλία πάνω στο χαρτί. Ακολούθησε τον τώρα πάνω στο χαρτί. Αν ακολουθήσεις την αποκλίνουσα φορά η εστία της σκέψης ξεπηδά έξω από το χαρτί σου. Θέλεις κάτι πιο μεγάλο για το ακολουθήσεις. Νοητά μεταφέρσου σε ένα γήπεδο. Κάθισε στο κέντρο του. Ας πάμε σε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου. Θα φανταστούμε τον ατέρμονα κοχλία σαν να είναι χαραγμένος πάνω στο ταρτάν του πράσινου γηπέδου και ότι η σκέψη μας διατρέχει την διαδρομή του αυτή, που είναι πολύ έξω από το σώμα μας. Άρα εμείς σαν σώμα είμαστε στο κέντρο του γηπέδου ενώ η σκέψη μας δονείται σε αρκετή απόσταση γύρω μας. Κάθε στιγμή και σε διαφορετικό σημείο. Κάθε που θα στέλνουμε την σκέψη μας στον χώρο θα την βάζουμε να αγγίζει και τα αντικείμενα με τα οποία έρχεται σε επαφή. Ας πούμε ότι ακουμπάει ένα χορταράκι. Αφήστε τη να μπει μέσα του και να αισθανθεί σαν να ήταν χορταράκι. Ή πάλι αφήστε τη να μπει σε μια πετρούλα. Αυτή η επαφή έχει σαν στόχο την μεταφορά του αιθέρα από το λουλουδάκι στο πνευματικό μας σώμα. Σαν άσκηση στείλτε τη οπουδήποτε στον χώρο και αφού γίνεται μικρός περάστε μέσα του και παρατηρήστε τι σας βγάζει. Όταν αποκτήσετε ταύτιση θα μπορείτε να έχετε απίστευτη επικοινωνία ατέλειωτες ώρες με τα πέταλα ενός και μόνο λουλουδιού ή μιας μόνο πέτρας. Προσοχή δώστε σημασία στο ασήμαντο για να γίνει σημαντικό. Ας ακολουθήσουμε τώρα την αντίθετη φορά, την συγκλίνουσα πορεία του ατέρμονα κοχλία. Και εδώ μπορείτε να γίνεται όσο μικρός θελήσετε. Τι θα λέγατε να γίνεται χίλιες φορές μικρότερος από το υλικό σας σώμα. Θα πάμε να επισκεφθούμε κάθε κομματάκι του σώματος μας, θα το ευχαριστήσουμε θα το χαϊδέψουμε και θα φύγουμε …

  Να θυμάστε. Η σκέψη λατρεύει την ταχύτητα. Άσχετα αν μας έμαθαν και το πιστέψαμε ότι η σκέψη μας είναι νωθρή ή ότι μπορεί να κάνει ένα βήμα τη φορά. Η σκέψη μας είναι αεικίνητη μπορεί να κάνει τα πάντα αστραπιαία, αρκεί να την εκπαιδεύσουμε. Τώρα χώρισε την συνειδητότητα σου στα δύο. Θα σκέφτεσαι ταυτόχρονα δύο πράγματα. Δύο προσευχές ας πούμε. Φαντάσου ότι εσύ είσαι ο πυρήνας που διατάζεις, τη συνειδητότητα σου και αυτή έχει χωριστεί στα δύο σαν να είναι δύο περιφερικά ηλεκτρόνια με διαφορετική αποστολή. Μη φοβάσαι αυτό το κάνει ήδη το σώμα σου. Μετά θα την χωρίσεις στα τρία (τρία ηλεκτρόνια), στα τέσσερα κ.ο.κ στα δώδεκα. Όσα θέλεις εν πάσει περιπτώσει όρεξη νά χουμε. Πάμε σε μια πιο δύσκολη οπτική παράσταση. Φαντάσου τώρα ότι ο πυρήνας σου διαγράφει μια τροχιά πάνω στον ατέρμονα κοχλία, και ότι συμπαρασύρει τα ηλεκτρόνια σε αυτή την τροχιά. Μα μήπως έτσι δεν κινούνται και τα ουράνια σώματα; Όταν τελειώσεις την άσκηση μην ξεχάσεις να μαζέψεις τα κομματάκια σου και να ξαναγίνεις σύνολο όπως πρώτα. Γιατί πρέπει να χωρέσεις στο σώμα σου το υλικό που προαπαιτεί χαμηλές δονήσεις, αλλιώς θα είσαι ένα πνεύμα. Πάντα θα λέμε ένα ευχαριστώ για κάθε νέα εμπειρία που κερδίζουμε …

  Αν θέλετε να δείτε την δημιουργική ικανότητα της φαντασίας μας μπορούμε να κάνουμε μια απλή άσκηση. Ας πούμε ότι θέλουμε να στείλουμε την αγάπη μας με ένα σκύλο που μας γαβγίζει επίμονα και δυνατά. Μπορεί να είναι οποιοσδήποτε σκύλος. Θα δημιουργήσουμε στη σκέψη μας ένα μικρό καρτούν σκύλου. Ξεκινάμε το χτίσιμο του στο μυαλό μας. Τον φανταζόμαστε τρισδιάστατο σαν να είναι ολόγραμμα. Του δίνουμε τρίχωμα και τον κάνουμε σαν τα λούτρινα παιδικά ζωάκια. Κατόπιν τον κρατάμε αγκαλιά. Τον φανταζόμαστε σαν ένα πολύ αγαπημένο πλασματάκι ήρεμο και χαρούμενο. Έπειτα του δίνουμε ζωή. Αρχίζει και χοροπηδάει στα χέρια μας. Μη φοβάστε δεν θα μας δαγκώσει. Τώρα πετάξτε τον πάνω στον πραγματικό σκύλο που έρχεται μπροστά σας, ώστε να ταυτιστούν, να γίνουν ένα τόσο το αληθινό και το σκυλάκι της φαντασίας σας. Παρατηρείστε τι θα γίνει. Αν πετύχει η άσκηση ο σκύλος από εκεί που γαβγίζει μεταμορφώνεται σε ένα … γατάκι που θέλει ακόμα και τα χάδια σας. Βέβαια εσείς μπορείτε να διαλέξετε αντί για σκύλο όποιο ζωάκι θέλετε. Σας λέω ότι είναι άσκηση δημιουργικής φαντασίας, το παράδειγμα του σκύλου είναι τυχαίο, και σαφώς δεν σας συνιστώ να το δοκιμάσετε, απλώς θέλω να σας φωτίσω μια διαφορετική οπτική να εκπαιδεύσετε το μυαλό όχι προς την μεριά του πανικού, αλλά προς την μεριά της αγάπης. Το κλειδί που ανοίγει κάθε δύσκολη πόρτα …

  Περνάμε στο σημαντικότερο μέρος του σημερινού μας θέματος. Έχουμε φτάσει στο επίπεδο ότι μας απασχολεί να το αγγίζουμε για δευτερόλεπτα, μετά να το ξεχνάμε και να περνάμε στο επόμενο, στο μεθεπόμενο κ.ο.κ. Όλοι μπορούμε να σκεφτόμαστε πρόσωπα, πράγματα, γεγονότα, ή να κρατάμε συναισθήματα αγάπης, χαράς, ομορφιάς για μικρό χρονικό διάστημα. Μετά από 2,3 λεπτά η σκέψη μας ατονεί, χαλαρώνει και μεταπηδά στο επόμενο θέμα. Δεν έχει διάρκεια. Αυτή λέγεται εμβρυική συνειδητότητα. Για να ενηλικιωθεί χρειάζεται η συνειδητή επιμονή σε ένα θέμα για ΔΥΟ ΩΡΕΣ!!! Αυτό δεν είναι εμμονή. Αποτελεί τον μοναδικό δρόμο για την υλοποίηση της σκέψης. Το θέμα μπορεί να είναι οποιοδήποτε. Μια εικόνα ένα συναίσθημα, μια σκέψη. Αδιατάρακτα και χωρίς να παρεμβάλλεται οτιδήποτε άλλο στο δρόμο της. Όταν η σκέψη σκαλώσει για τόσο μεγάλο διάστημα στο θέμα που δουλεύει τότε αλλάζουν όλα. Παίρνουν άλλη δυναμική οι σκέψεις. Υλοποιούνται. Τότε μόνο ο εγκέφαλος μας περνά από το νηπιακό στάδιο εξέλιξης στο ενήλικο. Μην ξεχνάτε. Έχουμε τεράστια παχυλά υλικά σώματα αλλά μικρά συναισθηματικά και απίστευτα μικρά νοητικά σώματα. Με τις ασκήσεις θα αυξήσουμε την ικανότητα να μεγαλώσουμε το ψυχικό μας σώμα, και έπειτα να ευθυγραμμιστούμε με το νοητικό μας επίπεδο. Μπορούμε να αλλάξουμε ότι δεν μας πήγε καλά στο παρελθόν αρκεί στο τώρα να δημιουργήσουμε το είδωλό του, δηλ το ακριβώς αντίθετο. Ας πούμε ότι διαπράξαμε κάτι κακό, ή μισήσαμε κάποιον, ή αδικήσαμε κάποιον. Ταξιδέψτε στο παρελθόν αγκάλιασε τον και ζητήστε να σας συγχωρέσει. Απλώστε του μια τεράστια αγκαλιά. Σκεπάστε τον με τα ροδοπέταλα της αγάπη σας. Θα εξαφανιστεί η αρνητικότητά σας. Θα αποκτήσετε καθαρό κάρμα …

  Θέλω να δούμε τις ομοιότητες που έχει ο εγκέφαλος μας με τον υπολογιστή. Ο εγκέφαλος γράφει τα data την ώρα που κοιμάται, γιατί τότε είναι λιγότερο απασχολημένος. Δεν το κάνει δηλ. την ώρα που τρώει ή που εργάζεται. Όταν βάζεις μια νέα πληροφορία ο εγκέφαλος την ταξινομεί, κάνει indexing. Τι σημαίνει αυτό. Ας πούμε ότι δύο πληροφορίες πέφτουν στο ίδιο μέρος. Τότε ο εγκέφαλος παίρνει την παλαιά την τοποθετεί στο πρόχειρο, βάζει την καινούργια εκεί που ήταν η θέση της παλαιάς. Στο όνειρο θα βρει θέση για την παλαιά ή στο ίδιο σημείο ή σε κάποιο καλύτερο. Άλλωστε είναι γνωστό ότι οι τυφλοί δεν βλέπουν όνειρα. Η εργασία αυτή ανάσυρσης λέγεται ταξινόμηση. Ο υπολογιστής καταγράφει τα δεδομένα στον σκληρό δίσκο. Ο εγκέφαλος τις εμπειρίες τις συνειδητότητας τις καταγράφει στα … κόκαλα. Εν ζωή οι εμπειρίες αποτυπώνονται σε κάθε κύτταρο του σώματος. Τα κύτταρα μας περιέχουν κυρίως νερό. Ε λοιπόν αν πάρουμε μια σταγόνα από το νερό των κυττάρων μας θα δούμε στο μικροσκόπιο, το πως αλλάζει ακόμα και η εικόνα κάθε σταγόνας νερού ανάλογα με την ψυχική και νοητική μας κατάσταση. Τα κόκαλα μας είναι η αποθήκες των πληροφοριών που παίρνουμε με την συνειδητότητα μας. Δεν είναι τυχαίο που τόσο στο Άγιο Όρος φυλάσσονται τα κρανία των αποβιωσάντων μοναχών, όπως και στο Θιβέτ. Είναι αυτό που λέμε ζωντανές βιβλιοθήκες. Είναι σεβασμός προς την συνειδητότητα που δεν πεθαίνει ποτέ. Αφού μπορούμε να έχουμε συνειδητότητα έξω από το σώμα μας μπορούμε να μεταφέρουμε και τη φωνή της σκέψης μας εκεί. Μπορούμε να αυξήσουμε τα db της φωνής της σκέψης μας όσο μακριά θέλουμε. Μπορούμε να στείλουμε ενέργεια στα δώδεκα κομματάκια της συνειδητότητας μας, που την χωρίσαμε πριν. Χρειάζεται βέβαια και λίγο προσοχή. Στην αρχή το ενεργειακό κομμάτι που στέλνουμε να είναι μικρό. Μετά να σέβεστε και το σώμα που σας φιλοξενεί, διότι δεν μπορεί να δεχτεί μεγάλες ποσότητες αιθέρα αν δεν το έχετε εκπαιδεύσει. Μπορούμε δηλ. να φωνάξουμε τόσο δυνατά που η φωνή μας να αποθηκευτεί στην πέτρα που μόλις επισκεφτήκαμε. Μπορεί κάποιος να διαβάσει αυτά τα αρχεία της σκέψης μας εύκολα. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι πληροφορίες συνειδητότητας είναι χαραγμένες σε πετρώματα, σε οστά. Όταν βέβαια τελειώσετε με μια άσκηση μην ξεχάσετε να μαζέψετε πίσω τα κομματάκια της συνειδητότητας, διότι διαφορετικά θα έχετε κάνει διαχωρισμό (tilt) …

  Μετά από αυτά που είπαμε δοκιμάστε στην πράξη τα παραπάνω. Ένα πολύ εμπνευσμένο τραγούδι, που συνοδεύεται από τι άλλο από τη λύρα. Φανταστείτε πως βγαίνει η συνειδητότητα από το σώμα σας σαν να είναι ένα σύννεφο, και ότι μπορείτε να πάτε οπουδήποτε. Μπορείτε ακόμη και να τραφείτε με τον αιθέρα. Μπορείτε να αγκαλιάσετε τη Γη τον Ουρανό. Είσαστε όπως ένας Άγγελος, που μπορεί να πετάξει παντού, χωρίς φόβο. Μπορείτε να νιώσετε το απέραντο γαλάζιο να σας αγκαλιάζει ή να το αγκαλιάσετε και σεις. Μπορείτε να κοιμηθείτε σε όποιο βουνό θέλετε η να γίνετε ένα με τη θάλασσα. Μπορείτε να απελευθερωθείτε από τα στοιχεία της φύσης, δεν υπάρχουν όρια πια για σας. Γίνατε αθάνατος. Ανεβείτε όσο πιο ψηλά μπορείτε και χαρίστε την απέραντη αγάπη σας. Είσαστε ένας ολοφώτεινος τεράστιος ασώματος αετός, χαχα δοκιμάστε το και καλή επιτυχία …

  www.hypnotherapy4u.gr

  Παρασκευή, 2 Ιουνίου 2017

  \ΡΗΣΕΙΣ 30 από τα πιο σοφά αποφθέγματα του φιλόσοφου και πολυεπιστήμονα Αριστοτέλη.-- Αφύπνιση Συνείδησης -

  \ΡΗΣΕΙΣ


  30 από τα πιο σοφά αποφθέγματα του φιλόσοφου και πολυεπιστήμονα Αριστοτέλη.     -                  RE 
  Από τις πιο σημαντικές μορφές της φιλοσοφικής σκέψης του αρχαίου κόσμου. Η διδασκαλία του διαπερνούσε βαθύτατα τη δυτική φιλοσοφική και επιστημονική σκέψη μέχρι και την Επιστημονική Επανάσταση του 17ου αιώνα.
  Διαβάστε 30 από τα πιο σοφά αποφθέγματα του Αριστοτέλη:
  1. Η φτώχεια είναι έλλειψη πολλών πραγμάτων και η απληστία όλων.
  2. Το Ελληνικό γένος ζει ελεύθερα και διοικείται άριστα και θα μπορούσε να κυριαρχήσει, αν ήταν πολιτικά ενωμένο
  3. Η μοχθηρία και η αδικία υπάρχουν από πρόθεση και όχι τυχαία ή κατά λάθος.
  4. Περισσότερο αγαπούν οι ευεργέτες τους ευεργετούμενους παρά οι ευεργετούμενοι τους ευεργέτες.
  5. Όταν άκουσε ότι κάποιος τον κορόιδευε, «όταν λείπω, μπορούν και να με μαστιγώσουν», είπε
  6. Ξεχώρισε από παλιά το Ελληνικό έθνος από τους βαρβάρους όντας πιο ικανό και περισσότερο απαλλαγμένο από την ηλιθιότητα
  7. Δεν υπάρχει τίποτε πιο άνισο από την ίση μεταχείριση των ανίσων.
  8. Οπως το σώμα, όταν στερηθεί της ψυχής πεθαίνει, έτσι και η πόλη, όταν δεν υπάρχουν νόμοι, καταλύεται καθένας μπορεί να θυμώσει, είναι εύκολο. Αλλά να θυμώσεις με το σωστό άνθρωπο, στο σωστό βαθμό, για το σωστό λόγο, τη σωστή στιγμή και με το σωστό τρόπο, αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο.
  9. Ο άνθρωπος είναι ον φύσει κοινωνικό και πολιτικό. Αυτός που μπορεί να ζήσει μακριά απ’ τις ανθρώπινες κοινωνίες είναι είτε θηρίο είτε θεός.
  10. Είναι χαρακτηριστικό του καλλιεργημένου μυαλού να μπορεί να απολαύσει μια ιδέα χωρίς να την αποδεχθεί.
  11. Η φτώχεια είναι ο γονιός της επανάστασης και του εγκλήματος.
  12. Τα πράγματα που πρέπει να κάνεις, τα μαθαίνεις κάνοντάς τα.
  13. Οι μητέρες αγαπούν τα παιδιά τους πιο πολύ από τους πατεράδες. Κι αυτό, διότι πρώτον ο τοκετός είναι οδυνηρός, και δεύτερο, είναι σίγουρες ότι τα παιδιά που γέννησαν είναι δικά τους
  14. Είναι χαρακτηριστικό του μεγαλόψυχου ανθρώπου να μη ζητάει χάρες, αλλά να είναι έτοιμος να κάνει το καλό στους άλλους.
  15. Είμαστε όλοι φίλοι των ευτυχούντων, ενώ των δυστυχούντων δεν είναι φίλος ούτε ο πατέρας.
  16. Συνήθως, την ισχυρότερη μνήμη την έχουν εκείνοι που είναι αργοί στην αντίληψη.
  17. Όλες οι ανθρώπινες πράξεις έχουν ως αίτιο ένα από τα εξής επτά: τύχη, φύση, παρόρμηση, συνήθεια, λογική, πάθος, πόθο.
  18. Άμιλλα είναι η τάση να φτάσει κανένας τον άλλον, που τον θαυμάζει, ή και να τον ξεπεράσει, χωρίς να αισθάνεται φθόνο, αν ο άλλος τον ξεπερνάει.
  19. Κάθε εργασία επί πληρωμή αποσπά και φθείρει το μυαλό.
  20. Η ομορφιά είναι η καλύτερη συστατική επιστολή
  21. Tίποτα απ’ όσα είναι δοσμένα από τη φύση δεν είναι χωρίς τάξη
  22. Τα περισσότερα από αυτά που θα γίνουν στο μέλλον είναι ίδια μ’ αυτά που έχουν γίνει
  23. Αυτό που πέτυχα με τη φιλοσοφία, ήταν να κάνω με τη θέλησή μου αυτά που οι άλλοι τα κάνουν επειδή φοβούνται τους νόμους.
  24. Το κύριο γνώρισμα του πολίτη είναι η συμμετοχή στην απονομή δικαιοσύνης και στην άσκηση εξουσίας
  25. Τις περιουσίες οι μικρές δαπάνες τις εξαφανίζουν
  26. Ανδρείος είναι αυτός που δεν φοβάται τον τιμημένο θάνατο
  27. Κάλλιο τρελός με όλους παρά συνετός και μόνος.
  28. Η πόλη(το κράτος) είναι η ένωση των πολιτών με βάση το πολίτευμα
  29. Είναι ανάρμοστο για ένα νέο άνθρωπο να χρησιμοποιεί αφορισμούς.
  30. Οι βάρβαροι είναι εκ φύσεως πιο δουλοπρεπείς από τους Έλληνες.
  [gnomikologikon] [cognosco] [sansimera] [tilestwra]

  Τετάρτη, 31 Μαΐου 2017

  Η Σχέση κυλούσε Yπέροχα τους Πρώτους Μήνες, τώρα, αυτό έχει---Από: Μαρία Πέππα –www.hypnotherapy4u.gr

  Η Σχέση κυλούσε Yπέροχα τους Πρώτους Μήνες, τώρα, αυτό έχει Αλλάξει …

  //Η Σχέση κυλούσε Yπέροχα τους Πρώτους Μήνες, τώρα, αυτό έχει Αλλάξει …

   Από: Μαρία Πέππα –

   Η Σχέση κυλούσε υπέροχα τους πρώτους μήνες, τώρα, αυτό έχει αλλάξει. Κατά την διάρκεια της εμπειρίας μου σαν κλινική υπνοθεραπεύτρια, αυτό είναι κάτι που έχω ακούσει αμέτρητες φορές και αν αισθάνεστε έτσι ακριβώς για τον/την σύντροφό σας, σίγουρα δεν είστε οι μόνοι …

   Ίσως να νιώθετε πως το ταίρι σας άλλαξε, ίσως πως έκρυβε πτυχές της προσωπικότητάς του στην αρχή της γνωριμίας σας, ίσως φταίει η εσφαλμένη κρίση σας και αναρωτιέστε αν θα πρέπει να εμπιστευθείτε ξανά τον εαυτό σας. Αισθάνεστε απογοητευμένοι, πληγωμένοι και ενδεχομένως πολύ θυμωμένοι …

   Μήπως κάνατε κάποιο λάθος στην επιλογή του συντρόφου σας ??? Μπορείτε να ανακτήσετε την μαγεία που αρχικά μοιραζόσασταν ??? Γιατί τώρα όλα είναι τόσο διαφορετικά ???

   Πριν τινάξετε την σχέση σας στον αέρα, θα πρέπει να αναρωτηθείτε γιατί αυτό το φαινόμενο επαναλαμβάνετε στην ζωή σας συνεχώς …

   Ενδέχεται ο σύντροφός σας να σας στενοχωρεί, να σας απογοητεύει και να σας ματαιώνει επειδή σας αγαπά και πολύ πιθανόν εντελώς ασυνείδητα να δημιουργείτε και εσείς σε αυτόν την ίδια ακριβώς δυναμική …

   Όλοι μπαίνουμε στις σχέσεις κουβαλώντας τα συναισθηματικά τραύματα της παιδικής μας ηλικίας και των σχέσεων του παρελθόντος μας. Μπορεί να επιδιώκουμε μια γνήσια σχέση αγάπης με διάρκεια, παράλληλα δε, φοβόμαστε μήπως πληγωθούμε ξανά …

   Η αρχική εγγύτητα που βιώσαμε με τον σύντροφό μας, όταν τα πάντα κυλούσαν υπέροχα, ενεργοποίησε αρνητικά συναισθήματα του παρελθόντος …

   Ξαφνικά, από το πουθενά, ένα προειδοποιητικό καμπανάκι χτυπάει στο μυαλό μας. Ο νους μας μηχανεύεται κάθε πιθανό τρόπο για να μας προστατέψει από ένα ενδεχόμενο συναισθηματικό πόνο. Είναι ο δικός του τρόπος υπενθύμισης για να προσέχουμε μην τυχόν πληγωθούμε για άλλη μια φορά …

   Το κάνει από φόβο και με απώτερο σκοπό την προστασία μας …

   Ο υποσυνείδητος νους μας καταλαβαίνει, πως όσο πιο κοντά ερχόμαστε στον σύντροφό μας, τόσο μεγαλύτερο πόνο θα βιώσουμε όταν διακοπεί η σχέση μας. Ψάχνει τρόπους έτσι ώστε ναι μεν να διατηρήσουμε την σχέση μας, αλλά με όσο το δυνατόν λιγότερες απώλειες. Ενορχηστρώνει τις αντιδράσεις μας, μας ωθεί στην αναζήτηση προβλημάτων ακόμα και εκεί που δεν υπάρχουν …

   Εδώ ξεκινάμε την γκρίνια και τους διαπληκτισμούς. Είμαστε σε συνεχή επαγρύπνηση για τον τρόπο που οδηγεί το αυτοκίνητο ή λαμβάνει αποφάσεις. Ενοχλούμαστε από μικροπράγματα που πριν μας άφηνα παντελώς αδιάφορες. Νιώθουμε πίεση όταν επιδιώκει περισσότερο κοινό χρόνο μαζί μας. Αισθανόμαστε παραμελημένες όταν παρακολουθεί έναν αγώνα ποδοσφαίρου με την παρέα του …

   Πολλοί άνθρωποι διακόπτουν την σχέση τους σε μια τέτοια φάση μόνο και μόνο για να επαναλάβουν το ίδιο μοτίβο στην επόμενη. Τα ανεπίλυτα προβλήματά τους θα συνεχίσουν να επανέρχονται στην επιφάνεια αποτρέποντάς τους από μια πραγματικά οικεία και υγιή σχέση αγάπης …

   Τώρα όμως γνωρίζετε, πως η ταραχώδης περίοδος που βιώνετε στην σχέση σας είναι ένα φυσιολογικό πέρασμα, ένα κοινό βίωμα που μοιράζεστε με το ταίρι σας εφόσον στην πραγματικότητα μάχεστε με τους συναισθηματικούς φόβους του διαφορετικού σας παρελθόντος …

   Εάν γνωρίζετε πώς να πλοηγηθείτε με επιτυχία σε αυτό το στάδιο, πως να κατανοήσετε τους κρυμμένους συναισθηματικούς φόβους σας και να τους θεραπεύσετε, μπορείτε να απολαύσετε μια σχέση συντροφικότητας και απεριόριστης αγάπης …

   Τα κρυμμένα αίτια είναι κάτι παραπάνω από εμφανή αν παρατηρήσετε τα συναισθήματα και τις αντιδράσεις σας …

   Αν αισθάνεστε συχνά απογοητευμένοι από τον σύντροφό σας υπάρχει μια κρυφή αιτία …

   Αν διαφωνείτε συστηματικά για τα ίδια θέματα, υπάρχει μια κρυφή αιτία …

   Αν ασφυκτιάτε, υπάρχει μια κρυφή αιτία …

   Αν νιώθετε πως δεν λαμβάνετε την προσοχή που θα επιθυμούσατε, υπάρχει μια κρυφή αιτία …

   Αν δεν ανακαλύψετε τις πυρηνικές κρυφές αιτίες, θα συνεχίζετε τους τσακωμούς, άλλοτε θα αποσύρεστε από την σχέση, ή θα την διακόπτετε έως ότου να αποφασίσετε να δουλέψετε με αυτές προκειμένου να τις ξεπεράσετε …

   Από τη στιγμή όμως που θα ανακαλύψετε τους κρυφούς φόβους σας, θα ανοίξετε την πόρτα σε ένα ολόκληρο καινούργιο κόσμο αρμονικής συνύπαρξης και αγάπης …

   Ποιος άνθρωπος αξίζει κάτι λιγότερο ως βίωμα …

   www.hypnotherapy4u.gr

   Παρασκευή, 26 Μαΐου 2017

   Τα Ενεργειακά Μηνύματα του Σώματος …-- Μαρία Πέππα--: hypnotherapy4u.gr

   Τα Ενεργειακά Μηνύματα του Σώματος …

   //Τα Ενεργειακά Μηνύματα του Σώματος …

    Από: Μαρία Πέππα –

    Κάθε ασθένεια, πόνος ή δυσφορία στο σώμα είναι ο τρόπος επικοινωνίας του, ένα βαθύτερο μεταφυσικό μήνυμα για εμάς. Οι περισσότεροι αγνοούμε αυτά τα μηνύματα ή απλώς συνηθίζουμε να αισθανόμαστε κάτι πολύ λιγότερο από ¨υπέροχα¨, με αποτέλεσμα να ξεχνάμε ότι αυτός είναι ένας από τους λίγους τρόπους με τους οποίους ο διαισθητικός εαυτός μας μπορεί να μας “μιλήσει” για το τι μας συμβαίνει σε ένα βαθύτερο επίπεδο …

    Τα σωματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, δεν είναι μόνο ψυχοσωματικές υπογραφές, είναι και ενεργειακές υπογραφές που θα πρέπει να τις λαμβάνουμε σοβαρά υπ΄ όψιν μας όπως για παράδειγμα …

    Δέρμα …

    Αν έχετε μια πάθηση του δέρματος, όπως έκζεμα, ψωρίαση, υπερβολικά ξηρό δέρμα ή ακμή, είναι πιθανό ότι δεν αισθάνεστε καλά με τον εαυτό σας σε βαθύτερο επίπεδο. Το δέρμα μας αντιπροσωπεύει τον τρόπο που παρουσιάζουμε στον κόσμο τον εαυτό μας. Η εσφαλμένη αυτό-εικόνα σας εκδηλώνετε μέσα από την ποιότητα του δέρματός σας. Αντί να απογοητεύεστε από την εξωτερική αντανάκλαση του τραυματισμένου εσωτερικού σας εαυτού, επικεντρωθείτε περισσότερο στις δυνάμεις σας αντί στις ατέλειές σας. Εστιάστε στην φροντίδα και στην αγάπη του εαυτού. Ο καθοδηγούμενος διαλογισμός ¨Επανασύνδεση με τον Ανώτερο Εαυτό¨, εδώ θα σας βοηθήσει …

    Κεφάλι …

    Το κεφάλι, η υπόφυση και ο αδένας της επίφυσης διοικούνται από το 7ο τσάκρα που βρίσκεται στην κορυφή του κρανίου. Εάν έχετε πονοκεφάλους, κακή όραση, σκέφτεστε μόνο λογικά, υπερφορτώνετε τον νου με πληροφορίες, έχετε δυσκολίες σύνδεσης με τον διαισθητικό σας εαυτό, αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι το τσάκρα του στέμματος δεν παίρνει την ενέργεια που χρειάζεται …

    Άλλα συμπτώματα που μπορεί να δηλώνουν αποσύνδεση από την πνευματική πηγή σας, είναι συμπτώματα διπολισμού, η απάθεια, η νόσος Alzheimer, το Parkinson’s, η δυσλεξία οι εθισμοί σε ουσίες ή ανθρώπους …

    Για να καθαρίσετε την ενέργεια του τσάκρα του στέμματος και γενικότερα τον νου, δοκιμάστε να ακούσετε την ¨ Χαλάρωση Σώματος & Νου ¨, εδώ …

    Καρδιά …

    Το τσάκρα της καρδιάς κυβερνά τις σχέσεις μας με τους άλλους. ¨Η καρδιά μου ράγισε¨, ακούμε συχνά μετά από την διάλυση μιας σχέσης, διαζύγιο ή τον θάνατο ενός αγαπημένου μας προσώπου. Η καρδιά κυβερνά την ικανότητά μας να δώσουμε και να λάβουμε συμπόνια. Όταν η ενέργεια της καρδιάς είναι ισορροπημένη, μπορούμε να δώσουμε την αγάπη και με ευκολία να την λάβουμε. Όταν η ισορροπία της διαταραχθεί, αισθανόμαστε συγκλονισμένοι, ληθαργικοί, λυπημένοι, καταθλιπτικοί, υποφέρουμε από ζήλια, απληστία ή υπερβολικό θυμό. Σχεδόν όλες οι μορφές καρδιακών νόσων συνδέονται με την έκφραση ή την αποδοχή της αγάπης …

    Ένας από τους ευκολότερους τρόπους να εξισορροπηθεί και να θεραπευτεί το τσάκρα της καρδιάς είναι η επαφή και η σύνδεσή μας με τη φύση, της οποίας κυρίαρχο χρώμα είναι το πράσινο. Αυτό είναι και το δονητικό χρώμα της καρδιάς. Δοκιμάστε επίσης την ¨ Χαλάρωση Αγάπης, Ειρήνης κ Φωτός¨, εδώ …

    Στόμα, δόντια και ούλα …

    Το σώμα αντιλαμβάνεται τα χρήματα ως μια μορφή ενέργειας, ένα είδος τροφής ή θρέψης. Έως ότου επιλυθούν τα ζητήματα των ριζικών τσάκρα σας, τα οποία διευκολύνουν την ελεύθερη ροή όλων των φυσικών σας αναγκών, είναι πιθανό ότι θα πάσχετε από οδοντικές επιπλοκές …

    Λαιμός …

    Ο λαιμός συχνά παραβλέπετε, αλλά το εύθραυστο νευρικό μας σύστημα συνδέεται με το στέλεχος του εγκεφάλου μέσω του λαιμού. Το εγκεφαλικό στέλεχος περιέχει τον ¨ερπετοειδή εγκέφαλο¨, που θεωρείται ότι είναι η παλαιότερη περιοχή του εγκεφάλου. Κυριαρχεί σε μεγάλο βαθμό τον υποσυνείδητο νου μας και όταν βρίσκετε εκτός ενεργειακής ισορροπίας, έχουμε πονόλαιμο, συχνό βήχα, γινόμαστε υπερβολικά ομιλητικοί ή δυσκολευόμαστε να εκφράσουμε τα αληθινά μας συναισθήματα, μπορεί ακόμη να δυσκολευόμαστε και με την αναπνοή μας. Ο θυρεοειδής, ο παραθυρεοειδής, η τραχεία καθώς και ο φάρυγγας περιλαμβάνονται επίσης σε αυτή την περιοχή του σώματος …

    Αυτή η περιοχή που φιλοξενεί την φωνή μας και τα ιδανικά μας, προκαλεί πλήθος φυσικών και συναισθηματικών παθήσεων. Εάν αυτό το τσάκρα δεν είναι ισορροπημένο, είμαστε ανίκανοι για ειλικρινή επικοινωνία …

    Αρθρώσεις …

    Εάν υποφέρετε από αρθρώσεις ή φλεγμονή των αρθρώσεων, όπως αρθρίτιδα, είναι πιθανό να σας δυσαρεστεί η εργασία σας. Αποκτήστε ευελιξία. Συγχωρήστε, συντονιστείτε με το ρεύμα της ζωής, αφεθείτε να σας παρασύρει …

    Πόδια και γάμπες …

    Τα πόδια και οι γάμπες συνδέονται με το τσάκρα της ρίζας, συνδέονται επίσης και με δευτερεύοντα τσάκρα τα οποία μας βοηθούν να γειωνόμαστε με τις ενέργειες της γης. Τα σημάδια αποκλεισμένου ριζικού τσάκρα περιλαμβάνουν την αίσθηση κενού, το αίσθημα αποσύνδεσης από τη γη ή το φυσικό σώμα, κράμπες στα πόδια, σύνδρομο ανήσυχων ποδιών, μειωμένη κυκλοφορία στα κάτω άκρα, πρησμένα πόδια, ευερεθιστότητα κλπ. Το περπάτημα στο γυμνό χορτάρι, η πεζοπορία και η επαφή με την φύση, ο χορός ή το μασάζ των ποδιών μπορούν να ανοίξουν το ριζικό τσάκρα. Ενδείκνυται επίσης ο ύπνος με την δύση του ηλίου και το ξύπνημα με την ανατολή …

    Χέρια …

    Τα χέρια μαζί με το τσάκρα της καρδιάς μας βοηθήσουν να φτάσουμε αυτό που θέλουμε και να το πιάσουμε. Μεταδίδουν θεραπευτική ενέργεια και λαμβάνουν πληροφορίες ενεργειακά από το Σύμπαν. Τα προβλήματα με τα χέρια θα μπορούσαν να σημαίνουν ότι δεν μπορείτε να λάβετε θετική ενέργεια διότι αντιμετωπίζετε θέματα προσκόλλησης …

    Σεξουαλικά όργανα …

    Το ριζικό τσάκρα δεν κυβερνά μόνο την ικανότητά μας να ανταποκρινόμαστε στις βασικότερες ανάγκες μας για επιβίωση όπως την απόκτηση στέγης ή φαγητού, αλλά και τη σεξουαλική μας ενέργεια. Εάν έχετε μπλοκάρει την ριζική ενέργεια, μπορεί να αντιμετωπίζετε σεξουαλική δυσλειτουργία, υπογονιμότητα (εδώ), κλπ …

    Για να διορθώσετε αυτό το πρόβλημα η γείωση με την μητρική ενέργεια της μάνας γης κρίνετε απαραίτητη. Όταν αποσυνδεόμαστε από τη γη, η θηλυκή μας ενέργεια δεν μπορεί να εκφραστεί. Περάστε περισσότερο χρόνο στη φύση και αφήστε τα γυμνά πόδια σας ή το γυμνό σώμα σας να έρθουν σε επαφή μαζί της …

    Παρατηρείστε το σώμα σας. Τους πόνους που εκφράζει στην προσπάθειά του να προσελκύσει την προσοχή σας και να σας ενθαρρύνει να εργαστείτε με τα βαθύτερα συναισθήματά σας. Η πληροφόρηση είναι άπλετη. Καιρός να την μετουσιώσετε σε πράξη …

    www.hypnotherapy4u.gr